متد ()on. در JQuery 1.7

متدِ .on() در Jquery نگارش 1.7 متد ترجیحی برای چسباندن یک event handler (مثل click  ) به یک عنصر صفحه (مثل دکمه ) می باشد. در حالی که در نگارشهای قبلی متدهایی مانند bind()  ، .delegate() یا .live()  این عمل را انجام می دادند. فرم کلی آن :
.on(events[, selector, data], handler )
Events : می تواند یک یا بیشتر از یک event باشد (مثل click ، mouseOver و ... )
Selector : (اختیاری ) عنصری از صفحه که متد را برای آن تعریف می کنیم (مثل div یا button  )
Data : (اختیاری) اطلاعاتی که زمان رخ دادن این event به handler  پاس می دهیم (می تواند هر نوع اطلاعاتی از جمله id  یا value  عنصر باشد )
Handler : دستورات یا توابعی که می خواهیم در صورت رخ دادن این event اجرا شوند.
مثال:
$("#dataTable tbody tr").on("click", function(event){
      alert($(this).text());
});
در این مثال اگر رویداد click به بدنه سطری از جدولی به نام dataTable چسبانده شده و باعث می شود که متن درون آن سطر نمایش داده شود.
مرجع و مثالهای بیشتر را در این صفحه ببینید:
/ 0 نظر / 53 بازدید